Algemene voorwaarden

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1.1. Alle commerciële transacties tussen de BVBA “FIGIBEL”, met zetel te 8552 Moen, Moenkouterstraat 2, BTW BE 0885.536.457, RPR Gent afdeling Oostende (hierna genoemd “FIGIBEL”) en de klant, inclusief deze gesloten via de webshop, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):

 1. de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst,
 2. de schriftelijke/elektronische orderbevestiging uitgaande van FIGIBEL,
 3. de offerte van FIGIBEL,
 4. de specifieke voorwaarden van FIGIBEL,
 5. deze algemene voorwaarden,
 6. het Belgisch recht.

Door zijn bestelling / aankoop via de webshop erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen FIGIBEL en de klant.
1.2. De Nederlandstalige versie is de enige authentieke.
1.3. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de klant, zelfs als deze zouden bepalen als enige te gelden.
1.4. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen FIGIBEL en de klant onderhandelen om het nietige beding te vervangen door een equivalente bepaling. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
1.5. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst, die slechts voor die bepaalde overeenkomst met die bepaalde klant geldt.
1.6. FIGIBEL behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
1.7. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door FIGIBEL van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

2. Prijslijsten, Website & Offertes

2.1. Alle prijslijsten, (mondelinge of schriftelijke) offertes, bestekken, prijslijsten, brochures en inlichtingen van FIGIBEL zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De prijs, beschrijving, eigenschappen en de leveringstermijn of -datum van de goederen vermeld in deze documenten zijn louter indicatief en niet bindend voor FIGIBEL. FIGIBEL behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen.
2.2. Een offerte is slechts geldig gedurende een termijn van 10 kalenderdagen en voor een welbepaalde bestelling. Deze geldt niet voor de volgende bestellingen.
Offertes omvatten enkel die goederen die er uitdrukkelijk in worden vermeld.
2.3. Voorgaande geldt niet voor de vermeldingen op de webshop.

3. Tot standkoming van de overeenkomst

3.1. Behoudens andersluidend akkoord, komt een overeenkomst pas tot stand wanneer een persoon bevoegd om FIGIBEL te verbinden de bestelbon of het (mondelinge of schriftelijke) order van de klant schriftelijk bevestigt, of zodra FIGIBEL met de uitvoering van een bestelling start.
Het plaatsen van een elektronische bestelling via de webshop doet nog geen overeenkomst ontstaan. Een online aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van FIGIBEL, zelfs wanneer deze door de klant wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn e-mailaccount.
3.2. FIGIBEL houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.
FIGIBEL is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en behoudt zich het recht voor klanten om objectieve redenen te weigeren. FIGIBEL behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bestellingen te weigeren van consumenten in de zin van het Wetboek Economisch Recht (met name natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen).
3.3. In het geval FIGIBEL zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de online bestelling (zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van de goederen), zal FIGIBEL de klant hiervan binnen de 7 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan een schadevergoeding worden geëist van FIGIBEL.
3.4. De klant bevestigt uitdrukkelijk gebonden te zijn door elke bestelling of overeenkomst ondertekend door haar werknemers en medewerkers, die een bestelling of overeenkomst in naam van de klant hebben ondertekend, zonder dat FIGIBEL dient te onderzoeken en ongeacht of deze persoon hiertoe al dan niet bevoegd is. Deze bepalingen gelden ook in het kader van de ondertekening van de leveringsbon.
3.5. De overeenkomst heeft enkel betrekking op de goederen die uitdrukkelijk zijn omschreven, met de specifieke eigenschappen en vereisten in de overeenkomst opgenomen. Eventuele wijzigingen en of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, onder meer met betrekking tot de betalingsvoorwaarden en de leveringstermijn.
3.6. In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping voor goederen aangekocht via de webshop.
3.7. Bij annulering of beëindiging van een overeenkomst door de klant, zelfs gedeeltelijk, zonder dat hieraan een tekortkoming van FIGIBEL aan de grondslag ligt of zonder dat sprake is van een situatie van overmacht of hardship in hoofde van de klant, behoudt FIGIBEL zich het recht voor om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 40 % van de prijs (excl. btw) van de geannuleerde/beëindigde overeenkomst met een minimum van € 100, onverminderd het recht voor FIGIBEL om de reeds geleverde goederen in rekening te brengen en het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. Onderhavig artikel krijgt eveneens toepassing in geval FIGIBEL de overeenkomst ten laste van de klant annuleert of beëindigt, net als wanneer FIGIBEL een bestelling annuleert omdat die gebaseerd is op foutieve informatie van de klant ingegeven in het systeem van de webshop.

4. Prijs

4.1. Via de webshop worden de goederen verkocht aan de prijzen zoals vermeld op het ogenblik van de online aankoop. Prijzen aangegeven op de webshop kunnen steeds wijzigen.
4.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in euro. Btw en andere taksen en heffingen worden afzonderlijk vermeld, net als leverings-, verzendings-, verzekerings- en administratiekosten.
4.3. FIGIBEL kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de uitvoering van de overeenkomst geheel wordt opgeschort tot de volledige betaling hiervan.
4.4. Indien na het maken van de offerte, maar voor het tot stand komen van de overeenkomst, of wanneer de levering van de goederen meer dan drie maanden na de datum van de overeenkomst plaatsvindt, de uiteindelijke prijs van de goederen met meer dan 10 % wijzigt door de verhoging van de prijzen van de eigen leveranciers van FIGIBEL, grondstof- of verwerkingsprijzen, loonsverhogingen, sociale lasten, transportprijzen, verzekeringspremies, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, in- en uitvoerrechten of valutaschommelingen is FIGIBEL gerechtigd een evenredige prijswijziging toe te passen. Het is de klant in voorkomend geval toegestaan de overeenkomst te annuleren.

5. Leveringstermijnen

5.1. De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en bij benadering.
5.2. Overschrijding van deze termijnen ontheft de klant niet van zijn verplichtingen.
Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot verbreking of annulering van de bestelling, ontbinding van de overeenkomst ten laste van FIGIBEL of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook.
5.3. Wijzigingen of aanvullingen van de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen automatisch vervallen. Ook laattijdige betaling door de klant doet de leveringstermijn automatisch vervallen.
5.4. FIGIBEL is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het in gebreke blijven van haar leveranciers, de klant of enige andere derde.

6. Levering van goederen

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen (bijvoorbeeld op de offerte of de orderbevestiging), worden de goederen steeds DDP geleverd (Incoterms 2010) op de maatschappelijke zetel of de woonplaats van de klant.
Wanneer een andere plaats van levering wordt aangeduid door de klant, worden de bijkomende kosten doorgerekend.
Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant.
6.2. In afwijking van het vorige, wordt voor leveringen in België met een factuurwaarde van minder dan € 100,00 (excl. btw) een forfaitaire leveringskost van € 7,00 doorgerekend aan de klant. Voor leveringen in Nederland met een factuurwaarde van minder dan € 125,00 (excl. btw) wordt een forfaitaire leveringskost van € 12,00 doorgerekend aan de klant.
Voor leveringen in andere landen wordt eveneens een leveringskost doorgerekend aan de klant, zoals desgevallend opgenomen in de offerte of de orderbevestiging.
6.3. De koper draagt het risico zodra de goederen in zijn bezit zijn genomen of aan de klant ter beschikking zijn gesteld.
Als de gekochte goederen niet in ontvangst zijn genomen door de klant op de gemelde leverdatum, worden zij zonder enige ingebrekestelling geacht in ontvangst te zijn genomen door de klant en opgeslagen bij FIGIBEL, voor rekening en risico van de klant. De opslagkosten zijn forfaitair bepaald op 5 % van de factuurwaarde van de gestockeerde goederen per begonnen maand.
6.4. Ondertekening van de leveringsbon houdt de uitdrukkelijke aanvaarding in van de conformiteit van de geleverde goederen, net als van zichtbare gebreken.

7. Bemiddeling bij onderhoudsovereenkomsten

7.1. FIGIBEL verkoopt onder meer medische toestellen. Tegelijk met de aankoop van deze medische toestellen heeft de klant vaak de mogelijkheid om een meerjarige onderhoudsovereenkomst te sluiten met de leverancier.
7.2. Voor bepaalde leveranciers komt FIGIBEL tussen bij de bemiddeling van voormelde onderhoudsovereenkomsten tussen de leverancier en de klant. In voorkomend geval erkent de klant uitdrukkelijk dat FIGIBEL louter optreedt als tussenpersoon en enkel de leverancier bindt. De klant erkent dat FIGIBEL geen verbintenissen in eigen hoofde aangaat en zelf geen enkele verplichting op zich neemt. De klant ziet dan ook uitdrukkelijk af van elke aanspraak ten aanzien van FIGIBEL uit hoofde van deze overeenkomsten tot onderhoud, zoals onder meer in geval van slecht of tekort aan onderhoud.

8. Betaling

8.1. Offline verkoop: Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, bijvoorbeeld wanneer een andere betalingstermijn werd toegekend op de factuur, zijn alle facturen steeds betaalbaar binnen 21 dagen na factuurdatum.
De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van FIGIBEL of per overschrijving op de bankrekening aangegeven op de facturen van FIGIBEL.
8.2. Online verkoop: De klant heeft volgende opties om een online bestelling te betalen:

 1. online betaling met behulp van een bijzondere betalingsmodule; of
 2. betaling door overschrijving;
 3. contante betaling bij afhaling (deze mogelijkheid staat enkel open in geval de klant de bestelling bij FIGIBEL afhaalt).

FIGIBEL behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot levering zolang de bestelling niet integraal is betaald.

8.3. Voor online betalingen doet FIGIBEL beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. FIGIBEL heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
8.4. Door het plaatsen van een online bestelling, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door FIGIBEL, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen. In het geval een klant toch in bezit wil worden gesteld van een factuur, dient hij FIGIBEL hiervan voorafgaand en schriftelijk op de hoogte te stellen.
8.5. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief of per e-mail binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van die factuur.
8.6. Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

9. Laattijdige betaling

9.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling (en zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:

 1. een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;
 2. een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 50, onverminderd het recht van FIGIBEL om hogere schade te bewijzen;
 3. alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

9.2. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt), in geval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit:

 1. is FIGIBEL niet langer gehouden tot (verdere) levering en kan FIGIBEL de verdere uitvoering onmiddellijk stopzetten, zonder voorafgaande verwittiging;
 2. behoudt FIGIBEL zich het recht voor om deze en alle andere overeenkomsten te beëindigen, 30 kalenderdagen na vergeefse ingebrekestelling aan de klant, in welk geval een vergoeding overeenkomstig artikel 3.7 verschuldigd zal zijn door de klant;
 3. wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

10. Gebreken van goederen

10.1. De klant moet onmiddellijk bij de levering of ophaling van de goederen een eerste verificatie uitvoeren met betrekking tot zichtbare gebreken, conformiteit van de levering, hoeveelheid en afmetingen.
Klachten betreffende onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit van de levering van goederen komen alleen in aanmerking wanneer de klant deze op de ondertekende leveringsbon heeft vermeld, of in geval geen leveringsbon werd ondertekend, deze binnen de 48 uur na levering of ophaling van de goederen en in elk geval vóór (gehele of gedeeltelijke) ingebruikname, per aangetekende post of per e-mail aan FIGIBEL werden overgemaakt, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de goederen te aanvaarden.
10.2. Elke klacht wegens verborgen gebreken van de goederen dient per aangetekend schrijven of per e-mail te worden gemeld aan FIGIBEL binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem.
10.3. Geen aanspraak op vrijwaring kan weerhouden worden na afloop van één van de voormelde termijnen of in geval van schending van de garantievoorwaarden van de fabrikant.

11. Gevolg van klachten

11.1. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik van de goederen onmiddellijk te staken en al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van (verdere) schade. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of derden.
11.2. FIGIBEL behoudt zich het recht voor elke klacht te onderzoeken. Op vraag van FIGIBEL bezorgt de klant het gebrekkige goed of een representatief staal ervan aan FIGIBEL, die de kosten van verzending op zich zal nemen. FIGIBEL kan de goederen of stalen ook zelf komen ophalen.
11.3. Terugzending of terugbrenging van goederen mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van FIGIBEL. Bij akkoord omtrent terugzending of terugbrenging, neemt FIGIBEL de verzendingskosten ten laste verbonden aan de eventuele terugname van de gebrekkige goederen en de verzending van eventuele vervangende goederen, en dit van de bedrijfsgebouwen van FIGIBEL tot aan de klant. FIGIBEL is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot wanneer deze door FIGIBEL in haar bedrijfsgebouwen worden aanvaard.
Bij gebreke aan akkoord omtrent de terugzending of terugbrenging van de gebrekkige goederen, zullen alle retours geweigerd worden en alle daardoor ontstane kosten aan de klant doorgerekend.
11.4. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
11.5. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van FIGIBEL zal nooit verder reiken dan de aansprakelijkheid van de fabrikant van de goederen en zal niet weerhouden kunnen worden buiten de garantievoorwaarden zoals toegekend door deze fabrikant.
De aansprakelijkheid van FIGIBEL zal evenmin verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige goederen.
De aansprakelijkheid van FIGIBEL is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
12.2. De aansprakelijkheid van FIGIBEL beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van FIGIBEL, tot het herstellen of vervangen van de gebrekkige goederen of het alsnog leveren van ontbrekende goederen.
Is vervanging, herstel of nalevering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een daarvoor in de plaats tredende vergoeding van de geleden schade.
12.3. Onverminderd hetgeen in de artikelen 10 en 11 werd bepaald, kan de klant geen aanspraak maken op waarborg of vrijwaring door FIGIBEL voor:

 1. schade ontstaan door abnormale, onoordeelkundige of buitengewone aanwending, belasting en/of slijtage van de goederen;
 2. schade veroorzaakt door het niet-naleven van de handleiding of de instructies van FIGIBEL betreffende het gebruik en het onderhoud ervan;
 3. schade ontstaan door het hergebruiken van goederen die slechts bestemd zijn voor eenmalig gebruik;
 4. schade ontstaan door de bewaring van de goederen in slechte of ongepaste omstandigheden, of door gebruik ervan na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum;
 5. gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;
 6. schade veroorzaakt door overmacht of hardship, zoals omschreven in artikel 13;
 7. onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, schade aan derden of vervolgschade.

12.4. De aansprakelijkheid van FIGIBEL kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse klant van FIGIBEL, niet door klanten van de klant of andere derden.

13. Overmacht / hardship

13.1. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, ongeacht of deze zich voordoen bij FIGIBEL of diens leverancier: alle omstandigheden die op het ogenblik van het opmaken van de offerte of het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van FIGIBEL de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen, vertragingen/faillissement van leveranciers.
Gevallen van overmacht of hardship geven FIGIBEL en de klant het recht om de nakoming van hun verplichtingen tijdelijk op te schorten. In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan twee maanden duurt, hebben zowel FIGIBEL als de klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval zullen alle goederen die op dat ogenblik geleverd waren, door de klant worden betaald.

14. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen FIGIBEL en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen FIGIBEL en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze netting zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant op het ogenblik van de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door FIGIBEL geleverde of te leveren goederen aan FIGIBEL verschuldigd is (met inbegrip van hoofdsom, interesten en kosten) door de klant, zelfs na verwerking, vermenging en incorporatie.
Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde goederen te verkopen, te verpanden aan een derde, als betaalmiddel aan te wenden, met een zekerheid te bezwaren of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule geacht voor elke levering herhaald te zijn.
In geval de klant de aan FIGIBEL toebehorende goederen, zelfs bewerkt, vermengd of geïncorporeerd, herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan FIGIBEL.
15.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen worden overgedragen aan de klant overeenkomstig artikel 6.
15.3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. De klant verbindt zich ertoe om FIGIBEL onmiddellijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.
15.4. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat FIGIBEL altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de goederen op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover FIGIBEL.
Eveneens wordt tussen de partijen overeengekomen dat FIGIBEL altijd een pandrecht heeft op de goederen van de klant, op dat moment in het bezit van FIGIBEL, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover FIGIBEL.

16. Verwerking van persoonsgegevens

16.1. De klant geeft aan FIGIBEL de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, de administratie van het cliënteel en de promotie van FIGIBEL door het opzetten van gepersonaliseerde campagnes en rechtstreekse marketing. De zaakvoerder van FIGIBEL is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
16.2. De klant kan steeds om gratis mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. De klant dient FIGIBEL ervan op de hoogte te brengen, indien hij geen commerciële informatie van FIGIBEL meer wenst te ontvangen.

17. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

17.1. In geval van betwisting over onderhavige algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen FIGIBEL en de klant wordt gesloten, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijke zetel van FIGIBEL uitsluitend bevoegd.
17.2. Het Belgisch recht is van toepassing.