(deze versie is geldig vanaf 15 april 2014)

De website www.figibel.be (hierna “de website”) wordt beheerd door de BVBA FIGIBEL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 8552 Moen, Moenkouterstraat 2, BTW BE-0885.536.457, RPR Gent afdeling Oostende (hierna “FIGIBEL”).

1. TOEPASSELIJKHEID

Elke bezoeker mag deze website evenals de informatie op deze website gebruiken voor zover de onderstaande voorwaarden integraal worden nageleefd. Telkens wanneer u de website gebruikt, betekent dit dat u (en alle personen die u vertegenwoordigt) het eens bent met deze voorwaarden, deze zonder enige restrictie of voorwaarde aanvaardt en dat u er bijgevolg door gebonden bent. U bevestigt daarmee tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze overeenkomst te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of indien u niet gemachtigd bent om deze voorwaarden te aanvaarden of te erkennen, mag u de website niet gebruiken.

FIGIBEL behoudt zich bovendien het recht voor om onderstaande voorwaarden op elk moment te kunnen aanpassen. Telkens wanneer u de website gebruikt is de laatste versie van deze voorwaarden van toepassing. U dient dan ook telkens de datum van de voorwaarden (die bovenaan de overeenkomst staat) te controleren.

2. INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De website wordt tot uw beschikking gesteld zoals de website is, in de huidige staat (“as is” en “as available”), zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. FIGIBEL mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen.

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze informatie kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd.

FIGIBEL besteedt veel tijd en inspanningen aan haar website en streeft ernaar alle informatie zo volledig mogelijk, zo juist mogelijk en zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan FIGIBEL onmogelijk garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik van deze website en opgenomen informatie is dan ook geheel op eigen risico.

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van de website.

FIGIBEL spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. FIGIBEL kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen.

Het Internet is geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover FIGIBEL geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.

FIGIBEL is niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van FIGIBEL om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan FIGIBEL gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door FIGIBEL, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.

Zonder enige beperking van het voorgaande, biedt FIGIBEL geen enkele waarborg dat:

  • de website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software;
  • de website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;
  • de website aan uw noden zal voldoen;
  • sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website;
  • het gebruik van de website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke elementen;
  • het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.

FIGIBEL wijst voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis die mogelijk is binnen het toepasselijk recht.

3. AANSPRAKELIJKHEID

FIGIBEL sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van een kans, tijdverlies, reputatieverlies, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door FIGIBEL gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s.

FIGIBEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werkonderbrekingen of rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computersysteem, uw programma’s of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de website of het downloaden van gegevens.

FIGIBEL kan onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere gebruikers van de website.

Hierbij ziet u voor altijd af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheid, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met uw gebruik van de website en dit ten opzichte van FIGIBEL en alle andere betrokken of geassocieerde personen.

De website kan hyperlinks naar andere websites of internetbronnen bevatten. FIGIBEL kan u geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. FIGIBEL draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid voor, of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Noch deze website, noch enig deel van de inhoud van deze website mag, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FIGIBEL, worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst (“gepost”), overgebracht of gedistribueerd, noch worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken.

De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van FIGIBEL. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FIGIBEL verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet verplicht is.

Bovendien zijn sommige namen, tekens of logo’s op deze website geregistreerde handelsmerken. FIGIBEL is hiervan eigenaar en deze eigendomsrechten worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Deze merken kunnen bijgevolg niet worden gehanteerd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van FIGIBEL.

5. PRIVACY

A. WEBSITEPROCEDURES

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website. De website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers wordt doorgegeven, bijvoorbeeld bij het invullen van het contactformulier. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers.

In principe vraagt FIGIBEL aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig zal FIGIBEL de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

FIGIBEL is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

B. AUTOMATISCH INGEZAMELDE INFORMATIE

Net als vele andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde technische informatie over haar gebruikers, zoals het internetprotocol (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur waarop u de website heeft bezocht, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de website die u bezoekt, de website pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden, alsook om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

C. PERSOONSGEGEVENS

C.1. Algemene doeleinden en directe marketing

De door U meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om uw (aan)vraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van FIGIBEL, 8552 Moen, Moenkouterstraat 2, teneinde u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en het aankondigen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten.

Als u FIGIBEL uw toestemming hebt gegeven, kunt u zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet hebt u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om uw verzoek per e-mail te richten aan info@figibel.be of een brief te sturen naar 8552 Moen, Moenkouterstraat 2.

C.2. Communicatie met derden

FIGIBEL beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen, behalve als u FIGIBEL hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven en behalve wanneer dit noodzakelijk is om u een dienst te leveren (bijvoorbeeld om producten te leveren of om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Daarnaast hebben wij het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

C.3. Toegang tot persoonsgegevens

U kunt FIGIBEL kosteloos verzoeken om inzicht te krijgen in uw persoonlijke gegevens, deze aan te passen of te verwijderen door FIGIBEL een e-mail te richten aan het volgende adres info@figibel.be of een brief te sturen naar 8552 Moen, Moenkouterstraat 2, steeds met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage.

FIGIBEL zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om aan uw verzoek in te willigen.

D. AANMELDING BIJ DE PRIVACYCOMMISSIE

FIGIBEL heeft zich aangemeld bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

6. VEILIGHEID

FIGIBEL doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. FIGIBEL doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen, zodat de informatie die FIGIBEL onder zich heeft wordt beveiligd.

Helaas kan FIGIBEL geen 100% veiligheid garanderen. Als u een bijzondere bezorgdheid mocht hebben over de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

7. FIGIBEL COOKIE POLICY

Lees hier onze Cookie Policy in detail.

8. OVERTREDING VAN DE VOORWAARDEN

Bij overtreding van onderhavige voorwaarden, mag u niet langer gebruikmaken van de website. FIGIBEL mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken uw toelating om de website te gebruiken zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

Indien de toelating om de website te gebruiken door u (of door een persoon die u vertegenwoordigt) of door FIGIBEL beëindigd wordt:

  1. blijven deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen FIGIBEL en u (of om het even welk persoon die u vertegenwoordigt) bestaan. De overeenkomst behoudt haar bindend karakter voor u (en de personen die u vertegenwoordigt) wat uw toegang tot de website en tot alles wat daarop betrekking heeft of daaruit voortvloeit betreft.
  2. mag FIGIBEL uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de hierboven beschreven privacy-bepalingen.

9. SPLITSBAARHEID

Indien een bepaling van deze voorwaarden onwettelijk, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar zou zijn, dan wordt die bepaling beschouwd als onderscheiden van de rest van deze voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de andere bepalingen.

10. GESCHILLEN

In geval van betwistingen is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken deze waar de maatschappelijke zetel van FIGIBEL gelegen is.

11. CONTACT

In geval van vragen kunt u ons contacteren:

BVBA FIGIBEL 
BTW BE-0885.536.457, RPR Gent afdeling Oostende 
8552 Moen, Moenkouterstraat 2 
info@figibel.be